1. Algemeen

  Jeugddorp hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven, over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugddorp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Bij vragen of opmerkingen kan U steeds onze DPO (Data Protection Officer) ofwel functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

  Als Jeugddorp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Jeugddorp vzw
  Tav DPO Muyldermans Kenny
  Zetel: De Bergen 38 2820 Bonheiden
  Emailadres: dpo@jeugddorp.be

   
 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

  Je persoonsgegevens worden door Jeugddorp verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, tbv fondsenwerving. (gerechtvaardigd belang)
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
  • Het tegemoet komen aan de voorwaarden van de verzekeraar (bv. arbeidsongevallen, hospitalisatie ed.)
 3. Welke gegevens verwerken we ?

  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen :
  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 4. Wie verwerkt de gegevens ?

  De gegevens worden verwerkt door de betrokken medewerkers van Jeugddorp.
   
 5. Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
   
 6. Bewaartermijn

  Jeugddorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wat betreft persoonsgegevens van cliënten bewaren we de gegevens tot aan de leeftijd van 35 jaar. De personeelsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
   
 7. Beveiliging van de gegevens

  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.
  • Alle personen die namens Jeugddorp van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We testen en evalueren onze maatregelen minstens één maal per jaar.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 8. Je rechten omtrent je gegevens

  Je hebt recht op inzage, kopie, of aanpassing van de persoonsgegevens die wij verwerken hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
  Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
   
 9. Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn het sociaal secretariaat, verzekeraar, etc. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
   
 10. Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met onze DPO op te nemen.
  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
  https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

   
 11. Wijziging privacyverklaring

  Jeugddorp kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.
   
 12. privacyverklaring in verband met fondsenwerving

  Klik hier om de privacyverklaring in verband met de fondsenwerving.